ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»

 
 
 
 Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»
Το έργο αφορά στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις, κυρίως, για τα θέματα τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» με σκοπό τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση της γνώσης που αποκτάται σε καθένα από αυτά, σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.
Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα που θα διεξαχθεί, έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:

 • Επιχειρηματική δομή και στρατηγική
 • Επιλογή προσωπικού και ζήτηση δεξιοτήτων
 • Πολιτική ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και χρησιμοποιούμενα συστήματα
 • Επαγγέλματα και Δεξιότητες: τρέχουσες ανάγκες, μελλοντικές ανάγκες, υφιστάμενες δράσεις, κενές θέσεις, ελλείψεις ειδικοτήτων κλπ.
 • Συστήματα αυτοματισμού, οργάνωσης της εργασίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2017 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
 

14/11/2017
application/pdf iconmis5000520_yp6_diak.pdf

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το έργο αφορά στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις, κυρίως, για τα θέματα τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» με σκοπό τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση της γνώσης που αποκτάται σε καθένα από αυτά, σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.
Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα που θα διεξαχθεί, έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:

 • Επιχειρηματική δομή και στρατηγική
 • Επιλογή προσωπικού και ζήτηση δεξιοτήτων
 •  Πολιτική ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και χρησιμοποιούμενα συστήματα
 • Επαγγέλματα και Δεξιότητες: τρέχουσες ανάγκες, μελλοντικές ανάγκες, υφιστάμενες δράσεις, κενές θέσεις, ελλείψεις ειδικοτήτων κλπ.
 • Συστήματα αυτοματισμού, οργάνωσης της εργασίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2017 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Η διακήρυξη  του διαγωνισμού  καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr  την  18-07-2017  και  έλαβε Συστημικό Αριθμό 44255.
Κείμενο Διακήρυξης
 
 

06/09/2017
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Αξιολόγηση των Πράξεων: Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια»

Βασικός στόχος του έργου είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των δύο Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια» (Άξονας Προτεραιότητας 7 και 8). Ειδικότερα, αφορά:

 • στον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και των μεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγισή τους
 • στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας της κάθε πράξης σε σχέση και με τους δείκτες αξιολόγησης
 • στην εκπόνηση εισηγήσεων για την εξασφάλιση ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των πράξεων.

Η αξιολόγηση των Πράξεων περιλαμβάνει τόσο τη γεωγραφική διάσταση προσέγγισης (Άξονας Προτεραιότητας 7 και 8), όσο και την θεματική διάσταση προσέγγισης ανά Υποέργο (3 κύρια Υποέργα για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια αντίστοιχα, καθώς και 2 υποστηρικτικά Υποέργα για την Συμβουλευτική Υποστήριξη και τις Δράσεις Ενίσχυσης αντίστοιχα).
 
Επισήμανση:
Η προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της προκήρυξης έχει λήξει την 14η Ιουλίου 2014.

22/07/2014
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf icondieukrinish_18072014_000528.pdf

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνoύς Διαγωνισμού για το έργο «Προώθηση Kαλών Πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις»

 
Με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων διαμέσου της υιοθέτησης πρακτικών που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικότερες και παραγωγικότερες, το Έργο «Προώθηση καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας σε ελληνικές επιχειρήσεις» πρόκειται να προωθήσει:
 

 • Τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε δράσεις ενημέρωσης για τα οφέλη της υιοθέτησης πρακτικών συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
 • Τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων σε οργανωμένες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας) σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
 • Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης (coaching) στις επιχειρήσεις που υιοθετούν πρακτικές συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
   
21/03/2013
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης A

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης B

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνoύς Διαγωνισμού για το έργο «Εκπόνηση και Υλοποίηση Πρότυπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ»

 
Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης της προσαρμογής των ΜΜΕ και ιδιαίτερα η υποστήριξη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις ΜΜΕ, πλέον απαιτεί δομικές προσαρμογές που εστιάζουν στη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένων μηχανισμών στήριξης.

Ο ΣΕΒ, προκειμένου να συνδράμει αποφασιστικά στη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων μηχανισμών και δομών, προωθεί τη δράση  ολοκληρωμένου χαρακτήρα που θα:
 

 • Διερευνήσει τα εναλλακτικά εταιρικά σχήματα, λειτουργικά πρότυπα και διοικητική διάρθρωση μιας δομής στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής,
 • Αποσαφηνίσει θέματα όπως το εύρος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, κ.λπ.,
 • Διερευνήσει και αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας που αναμένεται να υποστηρίξει η δομή αυτή,
 • Κινητοποιήσει τις ΜΜΕ ώστε να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της δομής στήριξης,
 • Τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα σύστασης μιας τέτοιας δομής και να ποσοτικοποιήσει το προσδοκώμενο όφελος,
 • Προτείνει ένα κατάλληλο και (χρηματοοικονομικά) βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας,
 • Αποσαφηνίσει και χρονοπρογραμματίσει όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές ενέργειες για την υλοποίηση της παρέμβασης.
    

 

20/03/2013
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης A

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης B

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Γ

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Δ

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Προώθηση λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις»

 
Σκοπός του Έργου είναι να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης με την υιοθέτηση πρακτικών που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικότερες και παραγωγικότερες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει ως στόχο να προωθήσει:

• τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα οφέλη υιοθέτησης πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας,
• τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων σε οργανωμένες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας) σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας καθώς και με την λειτουργική εφαρμογή σε επιχειρησιακό επίπεδο των θεσμικών αλλαγών που έχουν προωθηθεί σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό,
• την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης (coaching) στις επιχειρήσεις που υιοθετούν πρακτικές λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας.

 
  

19/03/2013
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης A

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης B

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Υποστήριξη»

 
Σκοπός του Έργου είναι η παροχή επιμορφωτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς νέους υποψήφιους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επιχείρηση με σαφή χαρακτηριστικά γνώσης και που επιδιώκουν την αξιοποίηση της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας.

Τελικός στόχος είναι οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες να έχουν αποκτήσει το μέγιστο δυνατό σύνολο δεξιοτήτων, μέσα από την προετοιμασία ενός εμπεριστατωμένου και αξιοποιήσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, τη μελέτη της αγοράς-στόχου, την τελειοποίηση του προϊόντος-υπηρεσίας του και την επιμόρφωση, ώστε να προχωρήσουν με ασφάλεια στην ίδρυση μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Έμφαση θα δοθεί στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες και ιδιαίτερα σε αυτές που αποβλέπουν στην ενίσχυση της «Ικανότητας 7: Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα» που περιλαμβάνεται και περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18/12/2006, με τίτλο «Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση – Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς».
 
Το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
Φάση 1 : Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Φάση 2 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης
 

31/01/2013
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Β

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνoύς Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας»

 
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης συλλογικής ευφυΐας και την ανταλλαγή γνώσεων με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας, με επιμέρους δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης δικτυώσεων.
 
 
 

30/01/2013
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο''Δράσεις Προσαρμογής του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ανάγκες Δικτύωσης και Συνεργασίας Επιχειρήσεων του Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας''

Δράσεις προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδαςΣκοπός του έργου είναι η ενεργητική υποστήριξη της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων μοντέλων δικτύωσης που προωθούν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφεια εταιριών του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υποστήριξη αποσκοπεί στα εξής :

 • Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις σχηματισμών δικτύωσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ταχύτερη ωρίμανση περιπτώσεων δικτύωσης σε κρίσιμους τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υποστήριξη των επιλεγμένων επιχειρήσεων στα πρώτα βήματα υλοποίησης των σχηματισμών συνεργασίας
13/09/2012
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινήσεις επί της Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο''Δράσεις Προσαρμογής του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ανάγκες Δικτύωσης και Συνεργασίας Επιχειρήσεων του Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών''

Σκοπός του έργου είναι η ενεργητική υποστήριξη της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων μοντέλων δικτύωσης που προωθούν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφεια εταιρειών του τομέα ΤΠΕ. Η υποστήριξη αποσκοπεί στα εξής :

 • Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις σχηματισμών δικτύωσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ταχύτερη ωρίμανση περιπτώσεων δικτύωσης σε κρίσιμους τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υποστήριξη των επιλεγμένων επιχειρήσεων στα πρώτα βήματα υλοποίησης των σχηματισμών συνεργασίας
17/09/2012
application/pdf iconΚείμενο προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινήσεις επί της Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.