ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

A. Παρακολούθηση τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων

 

1. Ανάπτυξη Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης

 

Το έργο αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων ως παραμέτρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένο δίκτυο στρατηγικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής πληροφόρησης προς όφελος των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογικοί τομείς που επιλέχθηκαν να μελετηθούν είναι: Υγεία, Τρόφιμα, Πληροφορική & Επικοινωνίες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά & Διεργασίες Παραγωγής, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές.

 

  • Δείτε εδώ την παρουσίαση του Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ με τίτλο: ''Τεχνολογικές προτεραιότητες και επιχειρηματική ανακάλυψη, παραμετροι ανταγωνιστικότητας της οικονομίας",  Απρίλιος 2015

2. Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Εργασίας

 

Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ερευνών για την παρακολούθηση των περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων, των επιχειρηματικών τομέων, ομάδων επιχειρήσεων και αλυσίδων αξίας, όπου εκτιμάται ότι συντελούνται ή αναμένονται σημαντικές μεταβολές όσον αφορά τις επενδύσεις, την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, την εξωστρέφεια, την εισαγωγή καινοτομιών, την αναδιάρθρωση συστημάτων διακίνησης και διανομής, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σε πρώτη φάση επιλέχθηκαν να μελετηθούν οι τομείς: Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Δομικά Υλικά, Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιομηχανικός Εξοπλισμός, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.  

 

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.