ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ
 

 

H Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του έργου «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000520) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το έργο έχει στόχο να συμβάλλει στη θεσμική ενδυνάμωση του ΣΕΒ ως φορέα εκπροσώπησης της οργανωμένης επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην επιστημονική τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής.
H πράξη περιλαμβάνει  τις ακόλουθες δράσεις:

  • Συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεων τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας, καθώς και των μεταβολών στα συστήματα διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας για την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση των συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση της εργασίας και τη βελτίωση των επιδόσεων παραγωγικότητας της εργασίας.
  • Ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχόμενων στην ελληνική βιομηχανία που αφορά στη μελέτη, διερεύνηση και την ανάπτυξη μέσων και διαδικασιών και τη διατύπωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην απασχόληση, με έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων και τη συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την ένταξη των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.
  • Υποστήριξη στην παραγωγή πολιτικών και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δράσεις για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒ στον εξελισσόμενο κοινωνικό διάλογο με την Πολιτεία και τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και ρυθμίσεων που αφορούν μια ευρεία κατηγορία θεμάτων.
  • Δράσεις υποστήριξης και διάχυσης που αφορούν στις απαιτούμενες δράσεις για το συντονισμό, την επιστημονική υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου του έργου, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες διάχυσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Ποσοτικές έρευνες σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν σε συλλογή στοιχείων, κυρίως, για τα θέματα τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, με σκοπό την συμπλήρωση και ολοκλήρωση με ποσοτικά στοιχεία της γνώσης που αποκτάται στο πλαίσιο της συνολικής Πράξης. 

Τα αποτελέσματα της Πράξης, μέσω της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, περιλαμβάνουν την παροχή επικαιροποιημένης γνώσης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους σε θέματα απασχόλησης, παραγωγικότητας, οργάνωσης της εργασίας, συνεργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνεργασίας με ΔΥΑ και άλλους φορείς υποστήριξης της απασχόλησης. Η πληροφόρηση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, στην προσαρμογή τους στα διαρκώς μεταβαλλόμενα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα και στην εκπόνηση αποτελεσματικών θέσεων και προτάσεων πολιτικής από τον ΣΕΒ, που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων όσο και των στελεχών τους, και, ευρύτερα, στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας.

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.