ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

ΣΤ. Δράσεις Θεσμικής Ενδυνάμωσης και Δημοσιότητας

 

1. Σύμβουλος Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης ΣΕΒ

 

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης του ΣΕΒ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Προωθητικές Ενέργειες Δημοσιότητας: οργάνωση εκδηλώσεων, ειδικά γεγονότα, εκθέσεις, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, παραγωγή προωθητικού υλικού, προβολή στο διαδίκτυο και σε μέσα έντυπης μαζικής ενημέρωσης, κ.α.
  • Δημιουργικές Ενέργειες Δημοσιότητας: παραγωγή εντύπων, ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων, κ.α.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη Δημοσιότητας

 

2. Σχέδιο Δημοσιότητας για το Σχέδιο Δράσης ΣΕΒ

 

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Δημοσιότητας του ΣΕΒ για το Σχέδιο Δράσης του στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ. Ειδικότερα, στο έργο καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα μέτρα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης που είναι αναγκαία για την ευρεία και έγκυρη ενημέρωση και διάχυση των στόχων και επιτευγμάτων του Σχεδίου Δράσης.

 

3. Δράσεις Θεσμικής Ενδυνάμωσης του ΣΕΒ

 

Σκοπός των κατωτέρω έργων είναι η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΒ στον σχεδιασμό νέων πολιτικών για την βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν:

δράσεις διαβούλευσης με συνδέσμους επιχειρήσεων και με κοινωνικούς φορείς
εκθέσεις, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με θέματα που αφορούν την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων για στρατηγική πληροφόρηση, τεχνολογική υποστήριξη και συνεργασία, μεταφορά τεχνογνωσία σε θέματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
δράσεις δικτύωσης με ομόλογους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
αποτίμηση των αποτελεσμάτων των επιμέρους ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του ΣΕΒ σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
μεταφορά προς τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ και τους εργαζόμενους σε αυτές της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση του συνόλου των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του ΣΕΒ μέσα από την υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων

 

 

4. Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών σε θέσεις Ευθύνης στις Επιχειρήσεις και στους Φορείς τους

 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Δομής Ισότητας των Φύλων στην έδρα του ΣΕΒ με στόχο να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τους φορείς χάραξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής στον τομέα των «ίσων ευκαιριών», να δημιουργήσει σταθερό και αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ τους και να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων αναφορικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Υποστηρικτικά προβλέπεται η λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης & Ενημέρωσης και η ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Διακρατικής Συνεργασίας.

 

  

 

 

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.