ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Γ. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και ανάδειξη κρίσιμων επαγγελμάτων για την ανάπτυξη

1. Μηχανισμός Παραγωγής Πληροφόρησης σε θέματα Τεχνολογικών Τάσεων, Αγορών Εργασίας, Επαγγελμάτων και Ειδικοτήτων

 

Το έργο αποβλέπει στην ανάδειξη των επιπτώσεων των τεχνολογικών και οικονομικών μεταβολών στη ζήτηση κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και στη ζήτηση ειδικοτήτων και επαγγελμάτων σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς καθώς και στη σύγκριση αυτών με την προσφορά σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εκπόνηση εξειδικευμένων περιοδικών εκθέσεων, η συστηματική έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων καθώς και η επεξεργασία προτάσεων πολιτικής προς τους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθνικού συστήματος  ζεύξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα.

 

2. Εξειδικευμένες Έρευνες για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αγορών Εργασίας

 

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των χρησιμοποιούμενων μορφών απασχόλησης από ελληνικές επιχειρήσεις, η ανάδειξη των παραγόντων που περιορίζουν την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, η αποτύπωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εργατικού δυναμικού, η διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών αμοιβών και των παραγόντων που διαμορφώνουν το εργατικό κόστος, ο εντοπισμός καλών πρακτικών και η ανάδειξη των τάσεων και προοπτικών στους ανωτέρω τομείς. Παράλληλος στόχος είναι η αποτύπωση και ανάλυση των μορφών κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, η διερεύνηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών κοινωνικού διαλόγου και η διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την προώθηση της ενσωμάτωσης στην επιχειρηματική στρατηγική πρακτικών που σχετίζονται με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

3. Εκπόνηση και Υλοποίηση Πρότυπου Σχεδίου Προώθησης Μέτρων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης από Επιχειρήσεις

 

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση και υλοποίηση ενός Προτύπου Σχεδίου προώθησης μέτρων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κατά προτεραιότητα τεχνολογικής και διοικητικής κατεύθυνσης, με εστίαση σε δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση στην απασχόληση ειδικά νέων πτυχιούχων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ένταξης στην αγορά εργασίας. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και με επιχειρήσεις.

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.