ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Ζ. Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια

  

Ο ΣΕΒ, εκπροσωπώντας  το δυναμικό τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εργάζεται σταθερά για την ενδυνάμωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης καθώς και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί μια  πρωτοποριακή πρωτοβουλία η οποία κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες:  Εξωστρέφεια,  Καινοτοµία, Νέα Επιχειρηµατικότητα, που αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτική πληροφόρηση για την πρωτοβουλία του ΣΕΒ, στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr
 

 

1. Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας

 

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, υλοποιεί για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών  επιχειρήσεων, από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, που θα τους υποστηρίξουν για να προσανατολίσουν τα σχέδιά τους στο εξωτερικό, μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης, mentoring, ανάπτυξης δικτυώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτική πληροφόρηση και τις σχετικές προσκλήσεις για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας, στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr/exostrefeia/ 
 

 

2. Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας

 

Η ικανότητα καινοτομίας, δηλαδή παραγωγικής αξιοποίησης της γνώσης στηρίζεται στην ύπαρξη συστήματος ανάπτυξης της καινοτομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης. Αντικείμενο των δράσεων του ΣΕΒ για την Καινοτομία αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων (επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη δικτυώσεων), με στόχο την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν :

 • στη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχείρησης,
 • στην κτήση δεξιοτήτων καινοτομίας στο ανθρώπινο δυναμικό και η ενίσχυση της καινοτομικής τους δράσης εντός των επιχειρήσεων
 • στη δημιουργία συνθηκών προώθησης των συνεργασιών, της αξιοποίησης της συλλογικής εφυίας και της δημιουργικής σκέψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτική πληροφόρηση και τη σχετική προκήρυξη για την Πρωτοβουλία Καινοτομίας, στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr/kainotomia 

 

3. Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών –  Συμβουλευτική Υποστήριξη

 

Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, αναλαμβάνει ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα.
Η πρωτοβουλία έχει οργανωθεί γύρω από τέσσερεις βασικές δράσεις, οι οποίες  προσφέρουν στους νέους επιστήμονες το υπόβαθρο που χρειάζονται τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικτυώσεων και διεθνούς εμπειρίας, προκειμένου να οργανώσουν και να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές είναι:

 • Φιλοξενία των νέων επιστημόνων - υποψήφιων επιχειρηματιών σε κοινά συμφωνημένους με τα πανεπιστήμια χώρους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως κοιτίδες επιχειρηματικότητας νέων, όπου θα παρέχεται η στοιχειώδης πρώτη στέγαση, η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη και  η ευκαιρία συνάντησης με άλλους νέους επιχειρηματίες.
 • Παρακολούθηση των νέων επιστημόνων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων  με στόχο την εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματικότητα, την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου και τη δικτύωσή τους με κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, κοστολόγησης και χρηματοοικονομικών αναλύσεων.
 • Επιμόρφωση των νέων επιστημόνων σε θέματα διοίκησης (management), ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, marketing, πωλήσεων, κλπ.
   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτική πληροφόρηση και τις σχετικές προσκλήσεις και προκήρυξη για την Πρωτοβουλία Νέας Επιχειρηματικότητας, στην ιστοσελίδα: www.sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita/

 

 

4. Δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης στους νέους και τις επιχειρήσεις

 

Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων ενίσχυσης των υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης στους νέους και τις επιχειρήσεις είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού για το συντονισμό, τη συνολική εποπτεία, την επιστημονική υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια, στο πλαίσιο του ρόλου του ΣΕΒ στην εθνική πολιτική ανάπτυξης της δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), καθώς και με εξωτερικούς αναδόχους (προκηρύξεις διαγωνισμών), σύμφωνα με τον κεντρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις εγκρίσεις των σχετικών Πράξεων στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΔΒΜ.  Γεωγραφικά, οι δράσεις αφορούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (Άξονας 8).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετική πληροφόρηση για τις Αποφάσεις Αυτεπιστασίας εδώ.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 

 

 

 

 

Η. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το έργο αφορά στη δημιουργία δομής στήριξης νέων επιχειρήσεων με παροχή για 6 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης με βάση την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου), χώρου πρώτης εγκατάστασης, συνεχούς καθοδήγησης (coaching) σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και υλοποίησης, επιμόρφωσης και  εξειδικευμένων υπηρεσιών προβολής, προώθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηματικά σχήματα που στοχεύουν στην οικονομική επιτυχία αλλά και στην προώθηση διαφοροποιημένων μοντέλων επιχειρηματικότητας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δομών στήριξης περιλαμβάνουν:

 • Φιλοξενία των επιχειρηματικών σχημάτων σε λειτουργικούς και εξοπλισμένους χώρους γραφείων.
 • Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και συμβουλευτικής υποστήριξης από ομάδα έμπειρων coaches οι οποίοι θα υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά σχήματα στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, έτσι ώστε η επιχειρηματική τους ιδέα να κεφαλαιοποιηθεί σε μια βιώσιμη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση
 • Πλάνο επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των επιχειρηματικών σχημάτων
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματικού σχήματος
 • Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρηματικών σχημάτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας
 • Οργάνωση, διοίκηση, συντονισμός και αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχημάτων

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετική πληροφόρηση για την Απόφαση Αυτεπιστασίας εδώ.

  

 


 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.