ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

B. Σχέδια Δράσης για σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς και αλυσίδες αξίας

1. Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικής Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων για την Εξωστρέφεια

 

Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση προτάσεων για την ανάπτυξη πρακτικών ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της χώρας μας μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όσο και ευρύτερα στο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων που στηρίζουν και εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης των εξαγωγών και της εξωστρέφειας ευρύτερα.

 

 • Διαβάστε εδώ το ''Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικής Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων για την Εξωστρέφεια, Ιούλιος 2011.

 

2. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος του τομέα περιβάλλοντος στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των τάσεων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του τομέα.

 • Διαβάστε εδώ τη σύνοψη από το''Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος", Ιούνιος 2012.

 

3. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την ανάπτυξη του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των τάσεων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του τομέα.
 

 

4. Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος του τομέα δομικών υλικών στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των αλλαγών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του τομέα.

 

5. Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος του τομέα αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των αλλαγών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του τομέα.

 

 • Διαβάστε εδώ το Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας

  6. Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

   

  Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος του τομέα αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των αλλαγών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του τομέα.

 • Διαβάστε εδώ το Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα του Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Απρίλιος 2012

   

  7. Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   

  Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που υποβοηθούν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος του τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της πρόβλεψης των αλλαγών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και οι οποίες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του τομέα.
   

  • Διαβάστε εδώ τη σύνοψη του έγου "Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Απρίλιος 2012.

  8. Εκπόνηση και Υλοποίηση Πρότυπων Σχεδίων Βελτίωσης της Ανταγωνιστικής Λειτουργίας Επιχειρηματικών Φορέων

   

  Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση και υλοποίηση πρότυπων σχεδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικής λειτουργίας επιχειρηματικών τομέων με στόχο την κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις αντίστοιχες προσεγγίσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. Τα Πρότυπα Σχέδια αποσκοπούν στην ικανοποίηση της ανάγκης των επιχειρήσεων για την εισαγωγή μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης, συνδεδεμένων με την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

  Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα.

   

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.