ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Δράσεις

Οι ακόλουθες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και της νέας περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

 

A.  Παρακολούθηση τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων

 

Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οικονομικές και επενδυτικές τάσεις, τις αναπτυξιακές πολιτικές καθώς και τις μεταβολές στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις αγορές εργασίας, που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

B. Σχέδια Δράσης για σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς και αλυσίδες  αξίας

 

Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις  ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών, προώθησης των αναδιαρθρώσεων και ενίσχυσης πρότυπων επιχειρηματικών συνεργασιών για την τεχνολογία, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και το ανθρώπινο δυναμικό σε σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς και αλυσίδες αξίας. 

 

Γ. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και ανάδειξη κρίσιμων επαγγελμάτων για την ανάπτυξη 

 

Δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και τον εντοπισμό και ανάδειξη των κρίσιμων επαγγελμάτων και των νέων κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Δ.  Καλές πρακτικές οργάνωσης των επιχειρήσεων

 

Δράσεις για την καταγραφή και προώθηση καλών πρακτικών διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων με έμφαση στην ολοκληρωμένη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ευέλικτη οργάνωση της παραγωγής και στην βελτίωση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

Ε.  Πρωτοβουλίες για ρυθμιστικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια

 

Δράσεις για την εκτίμηση του ρυθμιστικού βάρους στις επιχειρήσεις και στην οικονομία από επιβαρύνσεις, περιορισμούς και ανασχέσεις του διοικητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την δημιουργία ενός μόνιμου βήματος διαλόγου για την προώθηση των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. 

 

ΣΤ.  Δράσεις Θεσμικής Ενδυνάμωσης και Δημοσιότητας
 

Δράσεις για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΒ στον σχεδιασμό νέων πολιτικών για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές.

 
 

Z.  Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια
  

Ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων, προγραμμάτων επιμόρφωσης, πρωτοβουλιών και δικτυώσεων Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

 

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της θεσμικής ενδυνάμωσης του κοινωνικού εταίρου, την ανάδειξη της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της γνώσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

 

 

 

 

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.