ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Δ. Καλές πρακτικές οργάνωσης των επιχειρήσεων

1. Μελέτη, ανάδειξη και προώθηση πρακτικών προνοητικής διαχείρισης αλλαγών και αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας

 

Στόχος του έργου είναι η επισκόπηση και αποτίμηση των κυρίαρχων πρακτικών διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματικής κατάρτισης. Έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζομένων (εκτίμηση χάσματος), μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος προνοητικής διαχείρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τον ορισμό ολοκληρωμένων μέτρων προσαρμογής, ανάπτυξης και μεταφοράς δεξιοτήτων.

 

2. Μελέτη στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη  πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας

 

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσδίδει στις ελληνικές επιχειρήσεις η υιοθέτηση ευέλικτων μορφών οργάνωσης, καθώς και οι προεκτάσεις που έχουν αυτές στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ποιοτική ευελιξία και ειδικότερα στο job rotation και στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων των εργαζομένων, στην ομαδική εργασία, στη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, στην επικέντρωση στις core activities και στην ανάπτυξη της υπεργολαβίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων.  

 

3. Μελέτη στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρακτικών αναβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας 

 

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση, στις επιχειρήσεις, της συστηματικής διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ), προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ΥΑΕ.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, συνεισφέροντας, ευρύτερα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.